menu

De Arnaud Joannes Stichting 

Achtergronden  

De Arnaud Joannes Stichting werd opgericht in 1977. De noodzaak tot het oprichten van de Stichting vloeide voort uit de wil om een vermogen, dat ontstond na de verkoop van groot familiebedrijf, niet als privé-eigendom te beschouwen maar om dit vermogen in te zetten ten behoeve van een groter sociaal geheel.

De stichting werkt langs verschillende wegen en invalshoeken aan haar doelstelling. De werkwijze van de stichting wordt altijd zoveel als mogelijk afgestemd op de stand van zaken in het gebied waarbinnen de stichting actief is.

Nadat de Stichting in de eerste jaren van haar bestaan studenten aan antroposofische beroepsopleidingen ondersteunde, werd deze wijze van ondersteuning na enkele jaren als niet meer passend ervaren.

Het groepsstipendium

Vanaf het midden van de jaren ’80 was het verlenen van groepsstipendia aan studenten op voortgezette antroposofische beroepsopleidingen (zoals euritmisten, architecten en musici) de belangrijkste activiteit van de Stichting. Met het door de Stichting ontwikkelde concept van het groepsstipendium werd niet alleen een vorm van studiefinanciering geboden aan studenten van opleidingen die doorgaans niet voor een reguliere studiefinanciering in aanmerking kwamen, maar werd ook in de praktijk gewerkt met het ontwikkelen van een bewustzijn voor de rol en betekenis van geld en voor het vinden van een bewuste sociale manier van omgaan met thema’s als de individuele behoefte, solidariteit e.d.

Honderden studenten in binnen- en buitenland hebben samen, en met begeleiding vanuit de Stichting, gedurende meerdere studiejaren (en soms nog in de jaren daarna) rondom deze vraagstukken essentiële ervaringen opgedaan die hopelijk in hun latere beroepsleven doorwerken en zo bijdragen aan dat wat de Arnaud Joannes Stichting beoogt.

Sinds 2007

Sinds 2007 is een nieuwe fase in het bestaan van de Arnaud Joannes Stichting aangebroken. In de periode daarvoor nam het aantal aanvragen voor het groepsstipendium langzaam maar zeker af, in samenhang met het gegeven dat steeds meer antroposofische beroepsopleidingen overheidserkenning verwierven. Daarmee verkregen de betreffende studenten ook de mogelijkheid hun studie langs de gebruikelijke weg te financieren.

In een periode van herbezinning werd besloten om op basis van de oorsprongsimpuls van de Stichting nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen.

De Stichting wil activiteiten en/of initiatieven stimuleren die:

”Een onderlinge samenwerking hebben of nastreven waarin wordt gebouwd op de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de betrokken individuen

a. Onderling en zo mogelijk naar buiten toe zodanig willen werken dat inkomen en arbeid niet aan elkaar gekoppeld zijn.

Onderling een samenwerking realiseren die gericht is op, dan wel voortkomt uit een gemeenschappelijk spiritueel streven.

b. Zodanig zijn ingericht en functioneren dat:

  • Betrokken individuen zich vrij kunnen ontwikkelen;
  • Afspraken en regelingen transparant en in gelijkwaardigheid tot stand komen en bewaakt worden;
  • Geen privébezit wordt opgebouwd dat kapitaal, grond of productiemiddelen omvat;
  • Evt. diensten of producten een billijke prijs dragen
  • Het streven naar winst geen doel is.”;

Vanzelfsprekend is het bestuur van de Stichting zich er van bewust dat hier zo niet het onmogelijke, dan toch wel véél gevraagd wordt. De beschreven onderzoekspunten vormen samen echter niet zozeer een lijst met volledig waar te maken criteria als wel een ’checklist’ die een ontwikkeling wil stimuleren die in overeenstemming is met de sociale impuls van de antroposofie.

Daarom wordt in het stuk ook genoemd dat het bij het beoordelen van aanvragen voor het bestuur ook van belang is:

  • ”Of aanvragers bereid en in staat zijn in/met hun initiatief en/of doelstelling ernst te maken met het in de praktijk nastreven van bovengenoemde onderzoekspunten
  • Of aanvragers in een zodanige verhouding tot de Arnaud Joannes Stichting willen komen dat de Stichting volledig transparant kan waarnemen of het initiatief zich ontwikkelt in de lijn van bovengenoemde punten.”

© Arnaud Joannes Stichting 2011-2023